Giám đốc công ty có được ra nước ngoài sinh sống không?

Nhiều bạn đọc thắc mắc rằng liệu Giám đốc công ty có được ra nước ngoài sinh sống không? Để trả lời cho câu hỏi này, TaxPlus mời bạn cùng tìm hiểu qua nội dung được tổng hợp ngay sau đây.

Giám đốc công ty là ai

Giám đốc công ty được quy định tại Điều 4, khoản 18 Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

“18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Giám đốc công ty là ai
Giám đốc công ty được quy định tại điều 4, khoản 18 của Luật Doanh Nghiệp 2014

Ngoài ra, Giám đốc công ty có thể được hình thành trong những quy định khác nhau được ghi rõ tại các điều khoản trong Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

 • Điểm đ khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014: “đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;”
 • Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2014: “Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.”
 • Khoản 1 Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2014: “1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.”
 • Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014: “1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”
 • Khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2014: “1. Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.”
 • Khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014: “2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy có thể hiểu giám đốc là những người được bổ nhiệm và hình thành chức danh qua các điều khoản trên đây trong Luật doanh nghiệp 2014. Vì thế chúng ta cần nắm rõ. Trước khi tìm được lời giải đáp chính xác về vấn đề giám đốc công ty có được ra nước ngoài sinh sống hay không thì cần hiểu về trách nhiệm của giám đốc công ty.

Xem thêm:  Điều kiện & mức hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2023 [Cập nhật mới]
Trách nhiệm của giám đốc
Trách nhiệm của giám đốc được quy định tại điều 64 trong Luật doanh nghiệp 2014

Trách nhiệm của giám đốc (tổng giám đốc)

Thể theo Điều 64 Luật doanh nghiệp 2014, chúng ta có thể căn cứ và hiểu được trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của giám đốc như sau:

“1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
 • i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • k) Tuyển dụng lao động;
 • l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.”

Như vậy có nghĩa là người trở thành giám đốc hoặc nắm giữ chức vụ tổng giám đốc có quyền hạn và trách nhiệm như trên đây. Ngoài ra thì để được bổ nhiệm nắm giữ vị trí này cũng cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

 • “Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
 • Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty đó.”

Bạn có thể nắm rõ về chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc được quy định theo các điều trong Luật Doanh nghiệp 2014. Vậy khi trở thành giám đốc công ty thì có thể ra nước ngoài sinh sống không?

Xem thêm:  TOP 10 kỹ năng mà lãnh đạo cần có thời hiện đại
Giám đốc công ty có được ra nước ngoài sinh sống không?
Muốn trở thành giám đốc công ty cần đáp ứng được điều kiện tại tại điều 65 của Luật Doanh nghiệp 2014

Giám đốc công ty có được ra nước ngoài sinh sống không?

Quyền được cư trú ở nước ngoài là quyền tự do của công dân Việt Nam và không ai có quyền ngăn cấm. Giám đốc của một doanh nghiệp cũng là công dân Việt Nam. Tuy nhiên khi chịu trách nhiệm điều hành một công ty, liệu giám đốc có thể ra nước ngoài để sinh sống hay không?

Khoản 3, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014

Để hiểu rõ vấn đề này, khoản 3, Điều 13 trong Luật Doanh Nghiệp 2014 có ghi rõ “3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Như vậy có nghĩa là với một doanh nghiệp, phải có ít nhất một người giữ chức vụ giám đốc ở lại để điều hành công ty. Tóm lại giám đốc không thể ra nước ngoài sinh sống nếu như là người duy nhất đại diện pháp luật của công ty.

Giám đốc không thể ra nước ngoài sinh sống nếu như là người duy nhất đại diện pháp luật của công ty
Giám đốc không thể ra nước ngoài sinh sống nếu như là người duy nhất đại diện pháp luật của công ty

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Xem thêm:  Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Lời kết

Như vậy bạn đã biết giám đốc công ty không thể ra nước ngoài sinh sống được. Vậy nên bạn có thể nắm rõ quy định này để giúp mình thực thi đúng với các điều khoản của Pháp Luật. Nếu bạn đang cần tư vấn thêm về Luật doanh nghiệp, hãy liên hệ với TaxPlus.vn theo thông tin sau:

Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH TAX PLUS SOLUTION
 • Địa chỉ: 329-331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM
 • Hotline: 0853 9999 77
 • Email: info@taxplus.vn

Xuất bản ngày: 25/12/2019 @ 17:30

Đánh giá bài viết post