Quy trình tổ chức hội nghị người lao động năm 2023

Quy trình tổ chức hội nghị người lao động là một chủ đề phổ biến và quan trọng trong lĩnh vực luật lao động. Việc tổ chức hội nghị đòi hỏi sự chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động. Trong bài viết này, Cùng TaxPlus tìm hiểu về quy trình tổ chức hội nghị người lao động và những quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn cho các bên tham gia.

Quy định về hội nghị người lao động

Quy trình tổ chức hội nghị người lao động

Theo quy định tại Điều 47 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, hội nghị người lao động được quy định cụ thể với nội dung như sau:

 1. Hội nghị người lao động được tổ chức hằng năm bởi người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có), theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.
 2. Nội dung hội nghị người lao động sẽ tuân thủ quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận.
 3. Quy trình tổ chức hội nghị người lao động bao gồm hình thức tổ chức, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động sẽ được thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, như được quy định tại Điều 48 của Nghị định này.

Qua những quy định được nêu cụ thể ở trên, ta có thể hiểu rằng hội nghị người lao động là một cuộc họp có tổ chức do người sử dụng lao động chủ trì và tổ chức hàng năm. Trong cuộc họp này, các bên tham gia gồm người lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sẽ có cơ hội trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động.

Theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, đối tượng tổ chức hội nghị người lao động bao gồm các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn và sử dụng từ 10 lao động trở lên làm việc theo hợp đồng lao động. Các người sử dụng lao động này sẽ chủ trì và phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để thực hiện tổ chức hội nghị người lao động.

Quy trình tổ chức hội nghị người lao động

Quy trình tổ chức hội nghị người lao động
Quy trình tổ chức hội nghị người lao động chuẩn pháp lý

Sau phần Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Hội nghị người lao động cấp công ty sẽ diễn ra theo nội dung và trình tự cụ thể như sau:

Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Hội nghị người lao động cấp công ty:

 • Đoàn Chủ tịch Hội nghị người lao động cấp công ty bao gồm: Người sử dụng lao động, Chủ tịch Công đoàn công ty và các thành viên khác được bầu bằng hình thức biểu quyết trong Hội nghị. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm chủ trì Hội nghị.
 • Đoàn Chủ tịch sẽ bầu thư ký và tiến hành biểu quyết trong Hội nghị. Thư ký Hội nghị người lao động cấp công ty có trách nhiệm ghi lại biên bản và dự thảo nghị quyết của Hội nghị.
Xem thêm:  Điều kiện tuyển lao động nước ngoài và thủ tục xin GPLĐ

Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Hội nghị người lao động cấp công ty bao gồm các nội dung sau:

 • Đoàn Chủ tịch dự kiến và xin ý kiến của Hội nghị để bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ban thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo về tình hình đại biểu tham dự Hội nghị theo quy định.

Báo cáo tư cách đại biểu được thực hiện bởi các chủ thể như sau:

 • Người sử dụng lao động.
 • Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Ban Chấp hành Công đoàn).
 • Trình bày về dự thảo các nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể của công ty (nếu có).
 • Đại biểu thảo luận với nhau.
 • Trả lời đối với các chất vấn, kiến nghị của đại biểu.
 • Các hoạt động khác trong Hội nghị bao gồm:
 • Thông qua các nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể của công ty.
 • Ký kết thoả ước lao động tập thể mới hoặc ký sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể (nếu có và đủ điều kiện).
 • Bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ.
 • Khen thưởng, phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua.
 • Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động.

Trong quá trình tổ chức hội nghị người lao động, cần lưu ý rằng ít nhất 10 ngày trước ngày tổ chức, Ban Chấp hành Công đoàn công ty sẽ phải liên hệ trực tiếp với Công đoàn cấp trên để xin ý kiến về nội dung các văn bản và quy trình tổ chức hội nghị người lao động.

Xem thêm: Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam: Hồ sơ đăng ký theo quy định mới nhất

Tổ chức hội nghị người lao động

Quy trình tổ chức hội nghị người lao động
Quy trình tổ chức hội nghị người lao động theo đúng Luật lao động hiện hành

1/ Mục đích và nguyên tắc tổ chức hội nghị người lao động:

Theo quy định của pháp luật, Hội nghị người lao động được tổ chức hằng năm với mục đích cụ thể như sau:

 • Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để họ tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý để người lao động giám sát quá trình xây dựng và ban hành những quy định liên quan đến quyền lợi của họ trong công ty.
 • Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, từ đó phòng ngừa, hạn chế các tranh chấp trong quá trình các chủ thể làm việc, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, tiến tới xây dựng công ty phát triển bền vững.

Nguyên tắc tổ chức hội nghị người lao động:

 • Như đã nói cụ thể ở trên, hội nghị người lao động sẽ được tổ chức hằng năm (12 tháng một lần) và chỉ khi có trên 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập tham dự thì hội nghị mới được coi là hợp lệ. Nghị quyết của hội nghị người lao động cũng sẽ có giá trị thi hành khi nội dung của nghị quyết không vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty và có sự đồng thuận của trên 50% tổng số đại biểu chính thức dự hội nghị.
 • Theo Hướng dẫn 1360 của Tổng liên đoàn Lao động, cần lưu ý thời điểm tổ chức hội nghị như sau: Hội nghị người lao động cần thiết phải được tổ chức vào quý I hàng năm. Riêng đối với các công ty cổ phần, hội nghị người lao động nên được tổ chức trước Đại hội đồng cổ đông. Hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc sẽ được tiến hành theo kế hoạch được ban hành bởi chủ thể là người sử dụng lao động.
Xem thêm:  SME là gì? Vai trò của doanh nghiệp SME đối với nền kinh tế

2/ Nội dung hội nghị người lao động:

Theo quy định cụ thể tại Điều 64 Bộ luật lao động 2019, nội dung đối thoại tại nơi làm việc bao gồm các vấn đề cụ thể về tình hình sản xuất, kinh doanh của chủ thể là người sử dụng lao động; thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, cam kết và các thỏa thuận khác tại nơi làm việc; điều kiện làm việc; yêu cầu của các bên đối với nhau, cũng như các vấn đề khác liên quan mà các bên quan tâm.

Các vấn đề đã được nêu cụ thể ở trên chính là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Nếu không được bảo đảm đầy đủ ở cả khía cạnh nhận thức và hành động, các vấn đề này có thể dẫn đến bất đồng và tranh chấp giữa các bên.

Bởi vì, ta nhận thấy rằng, trên phương diện của người sử dụng lao động, mục đích quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh là tăng doanh thu và lợi nhuận, vì vậy họ thường đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt để đảm bảo tính hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, đối với người lao động, mục đích chính của việc bán sức lao động là để kiếm thu nhập cao và đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Ta nhận thấy, các vấn đề cụ thể liên quan đến quyền và nghĩa vụ, lợi ích cần phải được thống nhất hoặc chấp nhận bởi các bên là người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, nếu những nội dung cụ thể về quyền và nghĩa vụ, lợi ích được bàn bạc, trao đổi và đưa ra cách giải quyết hợp lý, sẽ giúp dễ dàng điều hòa và giải quyết các vấn đề chung, đồng thời giúp các bên giải quyết các mâu thuẫn, xung đột nội bộ tiềm ẩn trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

🆘 Xem thêm:

Lời kết

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Quy trình tổ chức hội nghị người lao động”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, nếu bạn có thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới, để được giải đáp một cách tận tình nhất.

Câu hỏi thường gặp

Hội nghị người lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, hội nghị người lao động được định nghĩa là sự phối hợp giữa người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) để tổ chức hằng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

Xem thêm:  Thu nhập thụ động là gì? Bí quyết để “không làm mà vẫn có ăn”

Nội dung hội nghị người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận. Hình thức tổ chức, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động được thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 48 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, đại diện NSDLĐ và đại diện công đoàn hoặc đại diện tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp (nếu có) thực hiện các nội dung sau:

– Tiếp thu ý kiến hoàn thiện các nội dung báo cáo đã trình tại hội nghị để ban hành; gửi báo cáo lên cấp trên của các bên.

– Phổ biến Nghị quyết hội nghị đến toàn thể NLĐ.

– Chỉ đạo cấp trực thuộc của mỗi bên triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế có nội dung trái với TƯLĐTT đã ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) hoặc trái với Nghị quyết hội nghị.

– Định kỳ 6 tháng đánh giá thực hiện Nghị quyết hội nghị (đánh giá những nội dung đã thực hiện, những tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp đề thực hiện nghị quyết trong thời gian tiếp theo).

Mục đích và nguyên tắc tổ chức hội nghị người lao động

Mục đích của hội nghị người lao động là phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để họ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của họ. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị cũng tạo cơ sở và căn cứ pháp lý để người lao động giám sát quá trình xây dựng và ban hành các quy định liên quan đến quyền lợi của họ trong công ty. Hội nghị người lao động còn đóng góp vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, từ đó phòng ngừa và hạn chế các tranh chấp trong quá trình làm việc, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, tiến tới xây dựng công ty phát triển bền vững.

Về nguyên tắc tổ chức hội nghị của người lao động, hội nghị người lao động được tiến hành hàng năm một lần và được coi là hợp lệ khi có sự tham dự trên 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự. Nghị quyết của hội nghị người lao động có giá trị thi hành khi nội dung không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đồng thời có trên 50% tổng số đại biểu chính thức dự hội nghị biểu quyết tán thành.

Theo Hướng dẫn 1360 của Tổng liên đoàn Lao động, cần lưu ý về thời điểm tổ chức hội nghị như sau:

 • Hội nghị cần được tổ chức vào quý I hàng năm. Riêng đối với công ty cổ phần, cần tổ chức trước Đại hội cổ đông.
 • Hội nghị người lao động tại đơn vị trực thuộc sẽ được tiến hành theo kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động của doanh nghiệp do người sử dụng lao động ban hành.
Đánh giá bài viết post