Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh – Chuẩn pháp lý 2023

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh là một trong những thủ tục quan trọng mà Doanh nghiệp có loại hình công ty hợp danh cần phải tiến hành để điều chỉnh vốn điều lệ của mình. Tuy nhiên, đây là một quá trình phức tạp và yêu cầu sự am hiểu về pháp luật doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh và các thủ tục cần thiết để thực hiện điều này. Bài viết này TaxPlus sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề “Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh” và các thông tin hữu ích liên quan đến nó.

Điều kiện để thành lập công ty hợp danh là gì?

Điều kiện để thành lập công ty hợp danh là gì

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung, kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh là cá nhân, phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ của công ty. Trong khi đó, thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân, chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty hợp danh không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

 • Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;
 • Tài sản được tạo lập mang tên công ty;
 • Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ hoạt động kinh doanh của công ty do thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;
 • Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Thành viên hợp danh không được phép làm chủ doanh nghiệp tư nhân; cũng như không được trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ khi được sự đồng ý của các thành viên hợp danh khác. Thành viên hợp danh cũng không được sử dụng nhân danh cá nhân hoặc người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để đạt lợi ích cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức hoặc cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh khác.

Xem thêm:

Xem thêm:  Partnership là gì? Ưu và nhược điểm của công ty hợp danh

Thực hiện góp vốn vào công ty hợp danh như thế nào?

Thực hiện góp vốn vào công ty hợp danh như thế nào?

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải đóng đủ số vốn cam kết đúng hạn. Nếu thành viên hợp danh không đóng đủ số vốn cam kết và gây thiệt hại cho công ty, họ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty. Trong trường hợp có thành viên góp vốn không đóng đủ số vốn cam kết, số vốn chưa đóng sẽ được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty. Trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Khi đã đóng đủ số vốn cam kết, thành viên sẽ được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải ghi rõ các thông tin chính sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Vốn điều lệ của công ty;
 • Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; loại thành viên;
 • Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;
 • Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

Nếu giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại theo bất kỳ hình thức nào, thành viên có quyền yêu cầu công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Theo quy định tại Điều 187 Luật doanh nghiệp 2020, các thành viên góp vốn được hưởng các quyền sau:

 • Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại, giải thể công ty và nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;
 • Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;
 • Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;
 • Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;
 • Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;
 • Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;
 • Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Ngoài những quyền được hưởng, các thành viên góp vốn cũng có những nghĩa vụ sau:

 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;
 • Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;
 • Tuân thủ Điều lệ công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh theo quy định năm 2023

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh theo quy định năm 2023

Theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật đầu tư.

Nếu có giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Xem thêm:  IPO là gì? Tổng hợp kiến thức từ A-Z về IPO cho nhà đầu tư mới

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật doanh nghiệp 2020;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật doanh nghiệp 2020.

Quy trình đăng ký giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh bao gồm 4 bước:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Công ty cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm các nội dung đã được đề cập ở trên.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ. Công ty có thể nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng phương thức thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng trực tuyến tại cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Bước 3: Xem xét hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.
 • Bước 4: Công bố nội dung thay đổi.
Xem thêm:  Điều khoản dịch vụ

Xem thêm:

Lời kết

TaxPlus đã giải đáp thắc mắc về vấn đề “Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh” như đã đề cập ở trên. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho công ty của bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh bao gồm các nội dung sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi nhận được Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm vốn điều lệ, công ty cần thực hiện thủ tục gì?

Sau khi nhận được Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm vốn điều lệ, công ty cần thực hiện thủ tục công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới không?

Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên góp vốn. Việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Đánh giá bài viết post