10 Điểm Mới của Thông Tư 02/2023: Cập Nhật Quy Định Đăng Ký Kinh Doanh

Kể từ ngày 01/7/2023, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT chính thức có hiệu lực mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong quá trình đăng ký kinh doanh, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh. Để giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi, TaxPlus đã tổng hợp 10 điểm mới của Thông tư 02/2023 liên quan đến đăng ký kinh doanh dưới đây.

Mã Số Hộ Kinh Doanh: Tương Đương Mã Số Thuế và Ý Nghĩa Trong Đăng Ký

Điểm Mới của Thông Tư 02/2023

Một điểm mới nổi bật trong Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT là việc quy định mã số hộ kinh doanh đồng thời cũng là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5b Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023:

Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Do đó, kể từ ngày 01/7/2023, mã số hộ kinh doanh sẽ đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh, thay vì trước đây khi mã số hộ kinh doanh và mã số thuế của hộ kinh doanh là hai mã số riêng biệt (mã số thuế của hộ kinh doanh là mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh).

Phương Pháp Ghi Ngành, Nghề Kinh Doanh Đối Với Hộ Kinh Doanh

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung hướng dẫn cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh, đồng thời so sánh với các quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, theo đó:

Người sáng lập hộ kinh doanh/hộ kinh doanh cần lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (hiện tại là theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg) để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật khác, ngành, nghề kinh doanh sẽ được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản pháp luật đó.

Đối với các ngành, nghề kinh doanh không nằm trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản pháp luật khác, ngành, nghề kinh doanh sẽ được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản pháp luật đó.

Trường hợp ngành, nghề kinh doanh không thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản pháp luật khác:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới…
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục và hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến

Thủ tục và hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến

Theo Điều 5g Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung trong Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến bao gồm các giấy tờ sau dưới dạng điện tử:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân liên quan đến chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh);
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh (trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh);
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh (trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh).
Xem thêm:  Mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả - Chuẩn pháp lý 2023

Văn bản điện tử là văn bản dưới hình thức thông điệp dữ liệu, được tạo ra hoặc chuyển đổi từ văn bản giấy, đảm bảo chính xác và toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (có thể ở định dạng “.doc”, “.docx” hoặc “.pdf”).

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến được chấp nhận khi đạt đủ các yêu cầu sau:

 1. Có đủ các giấy tờ và kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy, được biểu thị dưới dạng văn bản điện tử.
 2. Tên văn bản điện tử phải tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy.
 3. Chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình/cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể dùng chữ ký số để ký trên văn bản điện tử hoặc ký trên văn bản giấy và quét bản giấy theo các định dạng “.doc”, “.docx” hoặc “.pdf”.
 4. Thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy, bao gồm số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ.
 5. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh/người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo khoản 4 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).
 6. Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến, hộ kinh doanh cần hoàn thành sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo yêu cầu. Quá thời hạn, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ hủy hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến kể từ ngày 01/7/2023 theo Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung trong Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT như sau:

 • Người thành lập hộ kinh doanh và hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cần kê khai thông tin, tải lên văn bản điện tử và dùng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ thông qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Biểu mẫu mới về đăng ký hộ kinh doanh

Biểu mẫu mới về đăng ký hộ dinh doanh: TẢI VỀ

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đăng ký kinh doanh, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT cũng đã ban hành nhiều mẫu biểu mới dùng trong đăng ký hộ kinh doanh để thay thế các mẫu biểu trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2023, các Phụ lục từ III-1 đến III-7 và từ VI-1 đến VI-16 đi kèm với Thông tư này sẽ thay thế các mẫu biểu được quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-6 và từ VI-1 đến VI-14 đi kèm với Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Xem thêm:  QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ-BHXH - Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN

Đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng

Thông tư 02 đã bổ sung các quy định liên quan đến việc cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng. Cụ thể,

Việc cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký hộ kinh doanh mà không sử dụng hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, được áp dụng trong các tình huống sau:

 • Khi hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đang trong giai đoạn xây dựng hoặc nâng cấp;
 • Khi hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh gặp sự cố kỹ thuật;
 • Các trường hợp bất khả kháng khác.

Dựa vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố/xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thông báo trước về thời gian dự kiến để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiến hành cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng.

Việc đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng sẽ được thực hiện theo quy trình chuyển tiếp hồ sơ bản giấy giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thành xây dựng, nâng cấp/khắc phục sự cố của hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải cập nhật dữ liệu và thông tin đã cấp cho hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Thông báo về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Khoản 1 Điều 5d Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, quy định rằng nếu hộ kinh doanh hoạt động tại địa chỉ ngoài trụ sở chính, họ phải thông báo về địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi trụ sở đặt.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh từ hộ kinh doanh và trả lại Thông báo về mã số thuế cũng như cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cách tra cứu mã số hộ kinh doanh

tra cuu ma so kinh doanh

Theo Thông tư 02, tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm tên hộ kinh doanh, mã số đăng ký, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh tại địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Do đó, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu, cập nhật và bổ sung những thông tin đăng ký hộ kinh doanh chưa đầy đủ của hộ kinh doanh được lưu giữ tại địa phương vào hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh.

Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

Cụ thể, người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh sẽ phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh khi nộp hồ sơ đăng ký.

Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể được nộp theo ba phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cấp huyện; hoặc
 • Chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; hoặc
 • Sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Lưu ý rằng, lệ phí đăng ký hộ kinh doanh sẽ không được hoàn lại cho hộ kinh doanh trong trường hợp không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

Không yêu cầu đăng ký lại hộ kinh doanh

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định như sau:

Điều 3. Điều khoản thi hành

[…]

2. Hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại theo quy định tại Thông tư này.

Theo đó, các hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày 01/7/2023 có thể tiếp tục hoạt động mà không phải đăng ký lại.

Xem thêm:  Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi QĐ 595/QĐ-BHXH về BHXH, BHYT, BHTN

Bổ sung một số nội dung về đăng ký kinh doanh

Theo đó, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung một số định nghĩa:

Đăng ký hộ kinh doanh là việc hộ kinh doanh đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký.

Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh là một cấu phần của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KHĐT chủ trì xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu hộ kinh doanh để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh.

Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.

Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký hộ kinh doanh không thực hiện thông qua hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lời kết

Trên đây là các điểm mới của Thông tư 02/2023 về đăng ký kinh doanh, nếu bạn có thắc mắc xin hãy liên hệ với TaxPlus để được giải đáp nhanh chóng.

Nếu quý khách cần tìm hiểu thêm về các quy trình và thủ tục cụ thể như dịch vụ kế toán trọn góichăm sóc websitethuê văn phòng trọn góithuê văn phòng ảo hay thuê chỗ ngồi làm việc, cũng như dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, hãy đến với TaxPlus – đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong mọi thắc mắc và giúp quý khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0853 9999 77. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất, cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất từ TaxPlus.

Câu hỏi thường gặp

Thông tư 02/2023 về đăng ký kinh doanh có điểm mới nào?

Có, Thông tư 02/2023 bổ sung và sửa đổi một số quy định trong Thông tư 01/2021 về đăng ký kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin gì về đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư 02/2023?

Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin về tên hộ kinh doanh, mã số đăng ký hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh tại địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh được nộp như thế nào theo Thông tư 02/2023?

Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện, chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Hộ kinh doanh cần thực hiện gì nếu hoạt động kinh doanh tại địa điểm khác ngoài trụ sở theo Thông tư 02/2023?

Hộ kinh doanh cần thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trả thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày 01/7/2023 có bắt buộc phải đăng ký lại không theo Thông tư 02/2023?

Không, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày 01/7/2023 được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại.

Đánh giá bài viết post